ขจร

ข่าวสาร

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน”

ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี พ.ศ. 2557 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

ด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน” ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ช่วยปลุกเร้าพลังของผู้สูงวัยให้พร้อมก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จึงขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน” ประจําปี พ.ศ. 2557

ใครที่สนใจกก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียด ได้จากที่นี่เลยครับ http://www.oppo.opp.go.th/pages/download/download.html

-0

สิ่งอำนวยความสะดวก

1.ที่จอดรถ

 • ที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ/ผุ้พิการ
 • ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

2.ทางเดิน/บันได

 • ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ราวจับบันได
 • ลิฟท์
 • ทางเดินกว้าง (easy walk in access)
 • ราวจับทางเดิน
 • พื้นไม่ลื่น

3.ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำคนพิการ/คนสูงอายุ (wheelchairเข้าได้)
 • ต้องขึ้นบันไดเพื่อไปห้องน้ำ
 • ชักโครก (แบบนั่ง)
 • ราวเกาะ
 • พื้นไม่ลื่น

4.สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ

 • มีรถเข็น wheelchair / ไม้เท้า บริการ

Leave a Reply