ขจร

สุขภาพ

กระตุ้นสมองแก้หลงลืม

ถ้าจะว่ากันแล้ว สมองคนเรามหัศจรรย์กว่าเจ้าคอมพิวเตอร์สมองกลเป็นไหนๆ โดยเฉพาะคนวัยทำงานสมองดี ความจำดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง หากเราโหมทำงานจนละเลยสุขภาพตัวเอง...

ปัญหาผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง

เมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนรับประทานอาหารได้น้อยลงอาจเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ ได้แก่ ปัญหาในเรื่องสุขภาพช่องปาก ได้แก่โรคเหงือก การใส่ฟันปลอม หรือการสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร...

ทำอย่างไร … ห่างไกลสมองเสื่อม

สมอง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญยิ่งของเรา ว่ากันว่าการทำงานของสมองนั้น มีความสลับซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เสียอีก และหน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ก็คือการบันทึกความจำ ความจำ เริ่มต้นด้วยกระบวนการ...

ความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

ร่างกายของคนเราก็เหมือนกับทุกชีวอินทรีย์ในโลก คือมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุไข ดังนั้นเมื่อเข้าสู้วัยสูงอายุหรือวัยชรา ร่างกายย่อมเกิดการทำงานที่ผิดปกติ หรือด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นเหตุก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาได้ง่าย ดังนั้น วัยสูงอายุนี้จึงเป็นวัยที่ร่างกายมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าวัยอื่นๆ และเป็นวัยทีมีโอกาสเจ็บป่วยได้มาก...

เข้าสู่วัยทองแล้วนะ

“วัยทอง” มีความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง หลังจากเปลี่ยนผ่านมาแล้วในวัยแรกรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายนี้ การรู้จักปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รวมทั้งสามารถที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัยทองคืออะไร...

อัมพฤกษ์อัมพาต ในผู้สูงอายุ

อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมาก ซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง และมักจะไม่ค่อยหาย หรือหายแต่ไม่หายสนิท ใช้เวลาฟื้นฟูสมรรถภาพค่อนข้างนาน มีความพิการหลงเหลืออยู่บ้าง...

หลักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

หลักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ คือกลุ่มบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจแตกต่างไปจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหลายประการ โดยมีความเสื่อมลงของระบบต่าง...