ขจร

Daily Archives: 13/03/2014

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา “ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน”

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ขอเชิญนักเรียน นิสิต...

ฟังการบรรยายเรื่อง ผู้สูงวัย… เป็นหลักชัยของครอบครัว

วัยสูงอายุเป็นวัยทองของชีวิต แม้จะไม่ได้เตรียมตัววางแผนใดๆ มาก่อน ก็สามารถปฏิบัติตนให้มีความสุขได้จงทำใจให้พอใจกับสภาพชีวิตปัจจุบัน แม้จะลำบากทางกายอย่างไรแต่ก็ต้องทำใจให้เป็นสุขพร้อมปรับความคิด ให้รู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามยุคสมัย ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รักษาอารมณ์ให้สดชื่นอยู่เสมอ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บทางกาย...